Στεγαστικό Επίδομα

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΠΕΘ https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε:

  • Για τους φοιτητές των τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Πάτρας (Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), στο e-mail: stegastiko@upatras.gr (τηλέφωνο 2610.997976, 2610.997956, 2610997969, 2610.997968) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:
    Πανεπιστήμιο Πατρών – Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας – Α΄ κτίριο,  Ισόγειο  ΤΚ 26 504 – ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΑ.
  • Για τους φοιτητές των τμημάτων που εδρεύουν στην περιοχή Κουκούλι Πάτρα στο e-mail: tatsi@upatras.gr  (τηλέφωνο 2610.369013) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:
    Πανεπιστήμιο Πατρών  Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 Τ.Κ 26 334 – ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΠΑΤΡΑ.
  • Για τους φοιτητές των τμημάτων που εδρεύουν στις πόλεις  Μεσολογγίου, Αμαλιάδος, Πύργου και Αιγίου στο e-mail: asalapas@upatras.gr  (τηλέφωνο 26310.58257) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών Νέα Κτίρια Τ.Κ 30200-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,  κ. Αλέξιο Σαλάππα.
  • Για τους φοιτητές των τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Αγρινίου στο e-mail: mstergiou@upatras.gr (τηλέφωνο 26410.74169) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:
    Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας  Γ. Σεφέρη 2, Β΄κτίριο, ΑΓΡΙΝΙΟ, κα Μαρία Στέργιου.

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ισχύει το υπ΄αριθμ. 67882/Ζ1/03-06-2020 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 4-06-2020 έως 6-07-2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά να υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση έως 18-09-2020 και απαραίτητα θα συνοδεύονται:

α) με το σχετικό έντυπο (υπόδειγμα 1) των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος

β) με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων των υποβληθέντων εγγράφων.
(για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr)

γ) οι Κύπριοι φοιτητές θα υποβάλλουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά συνοδευόμενα πέραν του άνω εντύπου και με υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 2) με το γνήσιο της υπογραφής.